اشكال و پودرهای گرمازا برای افزایش راندمان تغذیه.

 

توصیه برای استفاده

فیدكس، ماده گرمازایی است كه شامل آلومینیوم به همراه عوامل اكسید كننده است. این ماده در تماس با فلز مذاب واكنش داده حرارت زیادی را آزاد می كند. بعد از اتمام واكنش مواد باقیمانده همانند یك عایق حرارتی عمل می كند كه در ضمن، حرارت را در سر تغذیه متمركز نگه می دارند. این محصول دارای انواع Feedex 50 و Feedex100M می باشد که نوع Feedex 50 دارای خصوصیت گرمازایی بیشتری می باشد.

 

هدف

فیدكس، ماده حرارت زا است که بصورت پودر در دسترس است. این پودر اگر با مقدار مناسبی آب حرارت داده شود به هر شكل مورد نظری قابل فرم دهی است و می توان آن را در كوره ماهیچه پزی خشك نمود.

به محض اینكه فلز مذاب وارد محفظه تغذیه ای كه با فیدكس ساخته شده است می شود یك واكنش شیمیایی در مواد اگزوترم شروع می شود كه ابتدا همراه با آزاد سازی حرارت زیادی است. این حرارت موجب تاَمین حرارت از دست رفته به هوا و ماسه می شود و در نتیجه دمای تغذیه ثابت مانده یا حتی افزایش می یاید. تغذیه در این صورت برای مدت نسبتاَ طولانی دارای مذاب آماده و در دسترس برای عمل تغذیه می باشد. بدینوسیله گرادیان حرارتی مطلوب بین قطعه و تغذیه برقرار می شود و انجماد جهت دار انجام می شود تا سلامت قطعه تامین گردد.

 

مزایا

 

  • بکارگیری و استفاده صحیح ازفیدکس راندمان تغ