شماره ۱۳۶ از ماهنامه صنعت ریخته گری برای خرداد و تیر ۱۳۹۶ منتشر گردید.

شماره ۱۳۵ از ماهنامه صنعت ریخته گری برای فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشر گردید .

شرکت فارس ریزان مواد از کلیه اساتید ،صنعتگران و کارشناسان صنعت ریخته گری دعوت می کند که از تاریخ 20 لغایت 23 تیر ماه ۱۳۹۶ از غرفه این شرکت واقع در سالن شهریار غرفه 24 بازدید به عمل آورند .      

Page 1 of 6

News