عامل اكسیژن زدا و گاززدا برای ذوب های كوچك از چدن می باشد.

 

توصیف محصول

فروتیوبها لوله هایی از مس خالص هستند كه با عوامل اكسیژن زدا و گاززدا پر می شوند .


عملكرد محصول

فروتیوبها برای كاربرد در پاتیلها دستی طراحی شده اند تا اثر عوامل مخربی را كه ممكن است در اثر شرایط اكسیدی كوره كوپولا به وجود بیایند خنثی كند. زدودن اكسیژن از مذاب چدن ، سیالیت مذاب را افزایش می دهد و خطر نیامد و بدام افتادن گازهای قالب را كاهش می دهد. مقدار چیلد (چدن سفید) در مقاطع نازك كاهش می یابد و در نتیجه قابلیت ماشینكاری افزایش می یابد.


كاربرد محصول

فروتیوبها در پاتیل گذاشته شده و مذاب بر روی آنها ریخته می شود.برای هر 100 کیلوگرم مذاب یک یا دو عدد فروتیوب توصیه می گردد.


مزایا

استفاده از فروتیوبها آسان است. فروتیوبها اكسیدهای مضر را از مذاب چدن می زدایند كه موجب بالا رفتن سیالیت مذاب و كاهش تمایل به نیامد و بدام افتادن گاز (حباب) می شود.

استفاده از فروتیوب منجر به افزایش كیفیت و ایجاد قطعه بدون مك می شود. فروتیوبها مقدار چیلد را در مقاطع نازك كاهش داده، موجب بهبود ماشینكاری می شوند.