محدوده اي از فلاكس ها براي پوشاندن ،‌ محافظت و تميز كردن آلومينيوم مذاب و آلياژهاي آن.

 

 

محصول

كاورال محدوده اي از فلاكس هاست كه به منظور پوشاندن و سرباره گيري آلومينيوم مذاب و آلياژهايش، اصلاح آلياژ هاي   Al-Si بازيابي آلومينيوم از سرباره ، اصلاح تراشه هاي  سوراخكاري و تراشكاري و براي جابه جايي اكسيدهاي روي جداره كوره به كار مي رود.

 

 

وظيفه محصول

فلاكس هاي پوشان و  سرباره گير

محافظت فلز مذاب از اكسيداكسيون و همچنين تميز كردن مذاب از طريق جذب اينكلوژنهاي اكسيدي .  اين فلاكس گرمازاست و باعث برگشت آلومينيوم به فلز مذاب مي شود.  فلاكسهاي اصلاح كننده اندازه ذرات يوتكتيك Al- Si را بوسيله سديم فلزي موجود در مذاب اصلاح ميكنند. (کاورال 5، 11S،66)

 

فلاكسهاي بازيابی

آلومينيوم موجود در سرباره به علت واكنش هاي گرمازاي شديد اين فلاكس، مذاب مي شود.

 

فلاكسهاي اصلاح كننده

بازيابي فلز را در ذوب تراشه هاي تراشكاري و سوراخكاري به وسيله جذب انتخابي اكسيد ها افزايش مي دهد و از اكسيداسيون نابه هنگام در بدو ورود مذاب به ته بار جلوگيري مي كند.  (کاورال 57 )

 

 

فلاكسهاي تميز كننده كوره

اكسيد