فلاكس محافظ جهت آلیاژهای پایه مس  و آلیاژهای مس حاوی كمتر از 5 در صد روی و همچنین آلیاژهای پایه نیكل می باشد.

 

 

توصیف

سه نوع فلاكس كوپركس موجود می باشد :

كوپركس 1 به شكل بلوك و كوپركس های 100 و 160 كه به شكل پودر می باشند.

شكل بلوك آن جهت كاربرد در كوره های مشخص، مناسب و ساده است ضمن اینكه زمان تاَثیر فلاكس نیز افزایش می یابد.

  1. فلاكس های كوپركس تاَثیری دو چندان در آماده سازی یك پوشش محافظ دارند كه به خوبی اكسیدها و ناخالصی های غیر فلزی را جدا می كند.
  2. این محصولات، اكسیداسیون كنترل شده و محدودی را ایجاد می كنند كه به طور مؤثر هیدروژن را از حالت محلول در مذاب خارج نموده و بنابراین تخلخل های گازی قطعه را كاهش می دهند.
  3. یك سربارة ویسكوز، كنترل شده و قابل جابه جایی روی سطح مذاب تشكیل می شود كه در درجه حرارت های فلز مذاب، افت عناصر و تولید گاز را (به علت اتمسفر اكسیدان) كنترل می نماید.
  4. این محصولات جهت مصرف ساده و كارا می باشند و نیاز به هیچ گونه تجهیزات پیچیده ندارند. ضمن اینكه خواص فیزیكی آلیاژ معمولاَ به صورت اساسی افزایش  می یابد.

 

تركیبات كوپركس در دسترس، فلاكس های تمیز كننده و پوشان جهت آلیاژ توپ، فسفر برنز، مس تجاری، نیكل و آلیاژهای نیكل- نقره می باشند.

بر