فلاكس محافظ جهت آلیاژهای پایه مس  و آلیاژهای مس حاوی كمتر از 5 در صد روی و همچنین آلیاژهای پایه نیكل می باشد.

 

 

توصیف

سه نوع فلاكس كوپركس موجود می باشد :

كوپركس 1 به شكل بلوك و كوپركس های 100 و 160 كه به شكل پودر می باشند.

شكل بلوك آن جهت كاربرد در كوره های مشخص، مناسب و ساده است ضمن اینكه زمان تاَثیر فلاكس نیز افزایش می یابد.

  1. فلاكس های كوپركس تاَثیری دو چندان در آماده سازی یك پوشش محافظ دارند كه به خوبی اكسیدها و ناخالصی های غیر فلزی را جدا می كند.
  2. این محصولات، اكسیداسیون كنترل شده و محدودی را ایجاد می كنند كه به طور مؤثر هیدروژن را از حالت محلول در مذاب خارج نموده و بنابراین تخلخل های گازی قطعه را كاهش می دهند.
  3. یك سربارة ویسكوز، كنترل شده و قابل جابه جایی روی سطح مذاب تشكیل می شود كه در درجه حرارت های فلز مذاب، افت عناصر و تولید گاز را (به علت اتمسفر اكسیدان) كنترل می نماید.
  4. این محصولات جهت مصرف ساده و كارا می باشند و نیاز به هیچ گونه تجهیزات پیچیده ندارند. ضمن اینكه خواص فیزیكی آلیاژ معمولاَ به صورت اساسی افزایش  می یابد.

 

تركیبات كوپركس در دسترس، فلاكس های تمیز كننده و پوشان جهت آلیاژ توپ، فسفر برنز، مس تجاری، نیكل و آلیاژهای نیكل- نقره می باشند.

برای اهداف ویژه، ذوب استاندارد بر پایه فلاكس اكسیدان صورت گرفته و پیرو آن اكسیژن زدایی با تیوب های اكسیژن زدای مناسب، كیفیت مورد انتظار را ایجاد می كند ولی جایی كه خواص مكانیكی بهینه یا عدم سوسه و مك مورد نیاز باشد، پروسه گاززدایی (هیدروژن زایی) نیز به این مجموعه عملیات اضافه گردد.

در این مورد قرص های لوگاز 50 بایستی قبل از سرباره گیری و پیش از عملیات اكسیژن زدایی نهایی به كار برده شود.

 

 

كوپركس 1 و 100

فلاكس های اكسیدان سیاه رنگ كه آلیاژهای پایه مس به جز برنج ها و فسفر برنز را پوشش می دهند. كوپركس 1 به شكل بلوك های 250 گرمی و كوپركس 100 به شكل پودر می باشد.

 

 

سفارش مصرف

جهت درجات مختلف مس تجاری، آلیاژ توپ، برنزهای قلع و سرب (كمتر از درصد قلع) و آلیاژهای مس- نیكل سفارش می شود.

 

هدف

این محصول در بوتة خالی قرار داده می شود. در طول ذوب یك فلاكس فعال تشكیل می شود. ضمن اینكه گازهای اكسیدی در مقادیر كنترل شده ایجاد می شود. با عبور حباب ها از درون ذوب، هیدروژن و ناخالصی ها خارج می شوند. در نهایت یك سربارة محافظ و سیال روی ذوب تشكیل می گردد.

 

 

دستور العمل مصرف

كوپركس 1 (به شكل بلوك) یا كوپركس 100 (به شكل پودر) در ته بوتة خالی یا از اولین مراحل ذوب اضافه می گردد. بین 5/0 تا 1 كیلوگرم از محصول فوق به ازای 100 كیلوگرم ذوب  سفارش مصرف متوسط جهت آلیاژهای توپ و غیره می باشد. ولی جهت آلیاژهای با درصد بالای نیكل (به عنوان مثال مس- نیكل) تا 2 كیلوگرم از این محصول به ازای 100 كیلوگرم مذاب مورد نیاز است. سرباره سیال به كمك مقداری سلاكس 20 جهت سهولت سرباره گیری منعقد می شود. همه این آلیاژ ها نیاز به عملیات اكسیژن زدایی قبل از ریخته گری دارند.

 

مزایا

این محصولات روش مناسب و كنترل شده ای جهت اطمینان از شرایط اكسیداسیون صحیح را برای آلیاژ های فوق ایجاد می كنند. مذاب در یك زمان گاززدایی و    سرباره گیری می گردد و سرباره سیال ایجاد شده از تلفات محتویات مذاب توسط اتمسفر اكسیدان جلوگیری می كند.

 

 

بسته بندی استاندارد

كوپركس 1 به صورت بلوك های 250 گرمی در كارتن های 25 كیلویی می باشد.

كوپركس 100 به صورت پودر در كیسه های 25 كیلویی می باشد.

 

رئوس مطالب در خصوص سفارش عملیات فلاكس زنی

آلیاژ

كوره

فلاكس

تیوب اكسیژن زدا

آلیاژ توپ، برنزهای قلع، برنزهای سرب (كمتر از 10 درصد سرب) و مس تجاری

(بوته ای)

(شعله ای)

(الكتریكی)

(كوپركس 1 یا 100)

(كوپركس 160)

(كوپركس 100 یا 160)

D.S
فسفر برنز

(بوته ای)

(شعله ای)

(الكتریكی)

(كوپركس 160)

(كوپركس 160)

D.S
برنز نیكل و نیكل- مس

بوته ای، شعله ای

الكتریكی

كوپركس 100 Mg or Li
آلیاژهای نیكل- مس، نیكل - نقره

(بوته ای)

(شعله ای)

(الكتریكی)

(كوپركس 1 یا 100)

(كوپركس 160)

(كوپركس 100 یا 160)

NS

or

D.S and E

 

 

توصیه های ایمنی و سلامتی

 

بلوك های كوپركس 1 و پودر كوپركس 100

 

تحت شرایط معمول نگهداری و جابه جایی در درجه حرارتهای محیطی، این محصولات هیچ ضرری ندارند. اینها حاوی نمك های فلوراید غیرآلی می باشند و در مصرف ممكن است گازهای بدون زیانی تولید كنند. از استنشاق اضافه غبار محصول یا گازهای متصاعده از روی ذوب خودداری نمائید. تهویه كوره بایستی به نحو مناسبی گازهای تولیدی را خارج نماید.

سطوح بهداشت فردی را در نظر بگیرید. محصولات در هر جای خشك و خنك و ایمنی قابل نگهداری است. این محصولات قابل اشتعال نیستند.

 

كوپركس 160

اكسید زدا و فلاكس محافظ كه به شكل پودر می باشد.

 

سفارش مصرف

به عنوان پوشش محافظ جهت مس تجاری، برنزها، آلیاژهای توپ، فسفر برنز و آلیاژهای پایه نیكل كه در بوته یا كوره های شعله ای ذوب می شوند سفارش می شود.

 

هدف

پودر كوپركس 160 بلافاصله قبل از شارژ كوره اضافه می گردد. حباب خروجی سبب كاهش ناخالصی ها و هیدروژن می گردد. در نهایت یك لایه فلاكس اكسیدان و پلاستیكی شكل می گیرد كه مذاب را از جذب هیدروژن و هر نوع افتی محافظت می كند.

سربارة شكل گرفته از این محصول، خشك تر از حالت معمولی است و به آسانی اجازه جا به جایی و افزایش عمر بوته و لایه های كوره را می دهد.

 

دستور العمل مصرف

پودر كوپركس 160 را به بوته خالی یا از اولین مراحل ذوب (در رابطه با انواع دیگر كوره ها) اضافه كنید. به طور تخمینی 5/0 تا 2 كیلوگرم از این محصول به ازای 100 كیلوگرم ذوب و بر طبق كیفیت مواد شارژی اضافه می گردد.

در خصوص فسفر برنز مقداری فسفر به صورت جبرانی بایستی به روش صحیح دقیقاَ قبل از ریخته گری به طور معمول اضافه گردد. در خصوص آلیاژهای دیگر بایستی عملیات اكسیژن زدایی با اكسیژن صورت پذیرد.

 

مزایا

این محصول روش كنترل شده و مناسبی جهت اطمینان از شرایط اكسیداسیون صحیح در خصوص آلیاژهای فوق ایجاد می كند. مذاب به طور همزمان گاززدایی و سرباره گیری می شود. در مجموع جهت تدارك اكسیداسیون كنترل شدة نرمال و پوشش فلاكس محافظ در طول ذوب این محصول سربارة خشك تر و راحت تر از نظر جا به جایی ایجاد می كند. به طور معمول عامل منعقد كننده (سلاكس) نیاز نیست و مزیت اصلی آن اینست كه دیوارة كوره و بوته تمیز باقی می ماند و افت فلز به طور مشهودی كاهش می یابد.

 

بسته بندی استاندارد

كوپركس 160 در كیسه های 25 كیلویی بسته بندی می شود.