فلاكس های پوشان و تمیز كننده برای محافظت آلیاژهای مس و مس و روی در طول ذوب.  چهار نوع فلاكس در زمینه كوپریت وجود دارد.

كوپریت 8

برای ذوب برنج در كوره های بوته ای می باشد.

كوپریت 49

برای ذوب برنج و فلزات زرد جوش (لحیم كاری سخت) یا برنج تذهیب در كوره های الكتریكی و بوته ای می باشد.  این محصول پودر سفیدی است كه عملكرد مشابه بلوكهای كوپریت 1 دارد. این محصول به خصوص برای كوره الكتریكی مناسب است و به این منظور سفارش می شود.

كوپریت 81

برای ذوب برنج ، فلزات زرد جوش و برنج طلایی و مس تجارتی در كوره های  القایی با فركانس پائین می باشد.

یك پودر سیاه است كه یك سرباره نیمه سیال با خواص احیایی تولید می كند.

تركیبات خاص در این فلاكس،‌ جوش خوردن به دیواره كوره را به حداقل می رساند.

كوپریت 103

فلاكس پوشاننده ذوب در روش های ریخته گری مداوم و نیمه مداوم كه بیلت های برنجی تولید می كنند به كار می رود.  این محصول پودر سفیدی است كه ذوب می شود تا سطوح فلز مذاب را در روش های ریخته گری مداوم و نیمه مداوم  محافظت نماید.  این فلاكس برای برنج مناسب است.

 

 

سفارش مصرف

 

کوپریت 81 : 750 گرم كوپریت 81 معمولا“ برای 100 كیلو گرم مذاب به كار می رود.  4/3 آن همراه شارژ اضافی می شود و 4/1 مابقی قبل از سرباره گیری اضافه می شود وبه هم زده می شود.  ممكن است بسته به شارژ و قراضه مصرفی نیاز به مقدار بیشتری كوپریت باشد.

کوپریت 49: در مراحل اولیه ذوب 1 کیلوگرم از پودر به ازای 100 کیلوگرم مذاب اضافه شود.

 

 

بسته بندی

كیسه های 25 كیلو گرمی

 

 

احتیاط های ایمنی و سلامتی

همه انواع كوپریت حاوی بعضی نمك های فلوراید غیر آلی است كه امكان دارد در ضمن مصرف دودهای سمی مضری تولید كند.  از استنشاق  دود یا غبار متصاعد شده از این محصول روی فلز مذاب،‌ بایستی اجتناب شود.  كرم های ممانعت كننده و یا دستكش های محافظ قابل توصیه است.