قرص گاززدا با مواد شیمیایی سازگار با محیط زیست برای آلومینیوم و آلیاژهای آن می باشد . دگازر N جهت حذف گاز هیدروژن حل شده به روش غوطه وری بکار برده می شود .حتی تحت بهترین شرایط ذوب ، جلوگیری از ورود گاز هیدروژن به مذاب غیر ممکن بوده و این امردر نهایت منجر به افزایش تخلخل در قطعات ریخته گری می شود .

جهت جلوگیری ازایجاد مشکلاتی نظیر تخلخل در قطعات ریختگی حذف هیدروژن ازمذاب ضروری است مزیت گاززدایی با دگازN در مقایسه با گاز زداهای بر پایه کلرعدم ایجاد مشکلاتی از جمله آلودگی هوا و خورندگی در تجهیزات می باشد . دگازر N(EP) علاوه بر گاززدایی عمل آخال زدایی را نیز انجام می دهد.

 

مزایا

حذف هیدروژن از مذاب

سازگاری با محیط زیست

حداقل تخلخل وایجاد قطعات عاری از عیب

ستفاده و نگهداری آسان

هیچگونه ناخالصی به ذوب اضافه نمی نماید .

 

كاربرد

موثرترین روش گاززدایی زمانی حاصل میگردد که دمای مذاب در حال کاهش از بالاترین حد خود میباشد . برای اعمال قرص گاز زدا باید از پلانجر استفاده نمود تا قرص های گاززدا درته مذاب فرو برده شوند . از آنجا که کارآیی عملیات گاززدایی بستگی به زمان تماس بین حبابهای گازی و مذاب دارد ، ضروری است که قرص گاززدا در ته ذوب غوطه ور و آنقدر نگهداشته گردد تا ایجاد حباب های گازی متوقف شود . پلانجر باید از قبل پیش گرم و خشک شود ( عاری از رطوبت باشد) .

انجام عملیات گاز زدایی آرام و بدون ایجاد اغتشاش در مذاب موثرتر است . استفاده از قرص های گاز زدا در دو یا چند مرحله تاثیر بهتری از عملیات گاز زدایی در یک مرحله دارد و گاززدایی باید تا توقف کامل حباب های گازی ادامه یابد.

 

توجه

استفاده از گاززدا ممکن است منجر به ایجاد مقادیر کمی دود شود. این دود، غیرسمی و بدون بو بوده و مشکلی برای محیط زیست ایجاد نمی نماید .