آلومینیوم مذاب قادر است مقادیر قابل توجهی از گاز هیدروژن را به صورت محلول در خود نگه دارد و هر چه درجه حرارت مذاب بالاتر رود، هیدروژن بیشتری حل می شود. این هیدروژن معمولاً از منابع رطوبت ناشی از محیط كوره، فلاكس ها یا قراضه مرطوب، لایه های دیر گداز سرد و مرطوب كوره … ایجاد می شود. از طرفی آلومینیوم جامد هیچ هیدروژنی را به صورت محلول جامد قادر به نگهداری نیست، بنابراین ضمن سرد شدن مذاب، كل هیدروژن حل شده در آن بایستی خارج شود.

اگر مذاب به آهستگی سرد شود مثلاً در قالب ماسه ای، گاز خروجی به صورت مك های كوچكی در مذاب خمیری به دام می افتد و در سطح نهایی بصورت مك های سوزنی مشاهده می شود استحكام مكانیكی و فشاری قطعه ریختگی به شدت تحت تأثیر واقع می شود. زمانیكه نرخ انجماد سریع تر است به عنوان مثال در روش دایكست ، معمولاً مك ها، كوچكتر و توزیع بهتری دارند و از اینرو روی خواص مكانیكی ، اثر كمتری به نسبت حالت قبل داردو به هر حال در كاربردهای حساس مانند هوافضا و صنایع دریایی بایستی یك پروسه گاززدایی كامل در دایكست های تحت فشار كم و ثقلی صورت پذیرد. گاززدایی مذاب در روش های دایكست تحت فشار بالا معمول نمی باشد. (به استثنای موارد خاص).

با مصرف كاورال مناسب، ورود هیدروژن به مذاب در مراحل ابتدایی كنترل می شود. در شرایط كارخانه ای، به هر حال مقداری گاز در فلز مذاب وجود دارد. این گاز حل شده به وسیله حباب زایی در طول مدتی كه درجه حرارت مذاب ثابت است یا به آهستگی كاهش می یابد قابل خروج است .

حباب های هیدروژن به این حباب ها چسبیده و بالا می آیند و وارد محیط می شوند. روش های مختلفی از قبیل استفاده از گاز آرگن، دی اكسید كربن، نیتروژن و كلر برای هیدروژن زدایی به كار می رود. تمام اینها مستلزم هزینه اضافی بوده و علاوه بر این كنترل مقدار مصرفی گاز برای

بدست آوردن نتیجه مطلوب مشكل می باشد. اضافه بر اینكه مثلاُ N2 كاملا خنثی نیست و همچنین كلر برای سلامتی زیان آور است.

روش دیگر تزریق یك فلاكس توسط جریانی از گاز نیتروژن یا آرگن خشك به داخل مذاب آلومینیوم می باشد كه پیشرفت نسبتاً جدیدی است.

از آنجـائیكه خرید دستگاه های مربوطه هـزینه زیادی در بردارد، روش پلانجنیگ قرص های با عوامل گازدا به داخـل مذاب ترجیح داده می شود. این روش تنها به یك پلانجر نوع BELL یا HOCK نیاز دارد. درجه حرارت مذاب باعث می شود جریانی از گاز از قرص متصاعد شده به هنگام بالا آمدن هیدروژن محلول را نیز همراه خود منتقل كند.

قرص های دگازر مختلفی در دست هست كه بعضی از آنها با عوامل جوانه زا تركیب شده اند. مقدار هیدروژن خارج شده از بار نسبت مستقیم با مقدار حباب های متصاعد شده از گاززدا دارد ثابت شده است كه خروج چند حباب بزرگ از ماده گاززدا، اثر بسیار كمتری به نسبت زمانی كه به صورت حبابهای ریز خارج شود دارد.

در مورد كارخانجات كوچك كه مشكل تهویه گازهای متصاعد شده را دارند از دگازر 600 استفاده می شود كه برای مقادیر متوسط و ذوب كم به كار

می رود و دود كمی ایجاد می كند.

تعـدادی از قرص های گـاززدا، حاوی عوامل جـوانه زا نیز بوده و همراه گـاززدایی، عمل جـوانه زایی را نیز انجـام می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

به طور كلی

M190 دگازر

برای مذاب های كوره های ثابت و نوسانی و بوته ها به كار می رود. علاوه بر گاززدایی عامل جوانه زا نیز دارد. برای همه آلیاژها به استثنای آنهائیكه مقادیر كمی سدیم دارد.

دگازر 200

برای مذاب های كوره های ثابت و نوسانی، بوته ها و كوره های شعله ای به كار می رود. فقط گاززدایی می كند و برای همه آلیاژهای آلومینیوم مصرف دارد.

دگازر 600

برای مذاب های كوره های ثابت و نوسـانی، شعله ای و بوتـه ها به كار می رود. فقط گاززدایی می كند. برای همه آلیاژهای آلومینیوم به استثنای آنهائیكه حـاوی مقـادیر كمی سدیم هستند به كار می رود. همانطور كه گفته شد برای كارخانجات كوچك كه مشكل تهویه دارند. از این دگازر به علت دود كم آن استفاده می شود.

 

 

سفارش مصرف

 

  1. همه ابزار و پلانجر را پیش گرم كنید.
  2. قبل از آنكه مذاب به درجه حرارت دقیق بار ریزی برسد كوره را خاموش كنید.
  3. صبر كنید تا درجه حرارت مذاب (كه در حال بالا رفتن است) ثابت شود و ترجیحاً صبر كنید تا درجه حرارت مذاب به آهستگی شروع به كاهش نماید.
  4. پلانجر یا مخلوط كننده را وارد مذاب نموده و كاملا هم زنید.
  5. مقدار مناسب از دگازر را همراه با افت درجه حرارت مذاب با پلانجر وراد مذاب كنید.
  6. قرص های را در ته حمام نگهدارید تا همه حباب ها خارج شوند.
  7. اگر وزن مذاب بیش از 50 كیلو گرم است گاززدایی را در دو مرحله انجام دهید. در هر مرحله نیمی از كل دگازری كه باید مصرف شود استفاده كنید.
  8. پلانجر را خارج كنید. به مذاب اجازه دیهی كه 4 تا 6 دقیقه باقی بماند.
  9. كاورال را بكار برده و مذاب را هم بزیند و سرباره گیری كنید. درجه حرارت را بررسی نموده و بازرسی كنید.

 

مقدار مصرف

0.1 الی 0.2 درصد وزنی مذاب

توجه

قرص ها های تحویلی حدود120 گرم وزن دارند.