افزودنی های ماسه قالب و ماهیچه

چسب های سیلیکاتی
FR bindsil 1, 10 & 100

چسب های قالب و ماهیچه

FR fix 8, 21 % 25

ماده درزگير ماهيچه

FR corsil

مایع خرد کننده متاهیچه برای فرایند CO2

FR corcrak 60 & 60M

مایع جدا کننده برای فرایند ماسه شل

FR release 80 & 80 IK

پودر جداکننده برای فرایند ماسه شل

FR release 55

رزین مایع برای ممانعت از ماسه شویی

FR cote H2