پوشان های پایه آبی و الکلی

FR cote 55S, FR cote 55Z, FR mold 30Z,      FR cote 55, FR cote 55Z پوشان های پایه الکلی برای فولادهای کم کربن و آلیاژی
FR mold 31MT, FR cote 31P & FR mat پوشان های پایه الکلی برای ریخته گری فولاد منگنزی
FR mold 100M, FR mold 6, FR mold 11, FR mold 633, EXM11, Alcote & Alcote B پوشان های پایه الکلی جهت ریخته گری چدن ها
FR mold 100 پوشان پایه الکلی جهت ریخته گری فولادهای نسوز
BSCOTE N, FR cote 100B پوشان برای ریخته گری بیلت و تختال
FR cote Ultima, FR cote XL, FR cote prime, FR cote BD, FR tec 150, FR tec 210, FR paint 212,  FR cote W210 پوشان های پایه آبی برای ریخته گری چدن ها
FR dy 6ESS, 11, 34, 39, 140ESS
پوشان های پایه آبی برای ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن به روش های low-pressure و ریژه
FR dy 9864, FR lub 1, & HYKOGEEN CP43 پوشان قالب و روانساز ضدجوش/ضدلحیم برای فرآیند دایکست آلومینیوم
FR dy 61 & 61M پوشان برای ریژه ریزی برنج
FR dy 20M, 21M, 21MT پوشان برای فورج گرم
FR foam 702FM پوشان فول مولد برای چدن
FR cote spin پوشان پایه آبی برای ریخته گری گریز از مرکز چدن
FR tec 150 & FR tec 460 پوشان پایه آبی برای ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن
FR cote 20R پوشان جهت سیستم غلطکهای نورد آلومینیوم